Chương trình liên kết cho nhà

Nếu anh có một chương trình mà làm việc với chúng tôi API bạn có thể nhận được liên kết hoa hồng từ của người được giới thiệu. Tiền lương là 10% của số tiền chi tiêu của thu hút khách hàng. Quan tâm là tích luỹ trong vòng 6 tháng sau đăng ký của các khách hàng. Tất cả các quốc gia số tham gia vào chương trình.